Eerste antwoord van de Regering

18 October 2023

Burgeradvies: eerste antwoord van de regering

 

(c)bryapro

De Brusselse regering had beloofd om een eerste antwoord te geven op het burgeradvies dat ingaat op de vraag: “Hoe kunnen we in de stad wonen om de klimaatuitdagingen tegen 2050 het hoofd te bieden?”. De Regering gaf recent haar eerste antwoord. Een honderdtal personen nam op donderdag 28 september deel aan het evenement in La Tricoterie, een cultuurlocatie in het hartje van Sint-Gillis.

Ter herinnering … op 9 juni dienden 80 burgers van de 1e cyclus voor de Burgerraad voor het klimaat hun advies in dat bestond uit drie grote prioriteiten – ‘Anders wonen’, ‘Sociaal rechtvaardig renoveren’ en ‘Vergroenen’ –, 9 ambities en meer dan 60 voorstellen. Sindsdien hebben de betrokken ministers en de administraties drie maanden lang een eerste analyse van de aanbevelingen gemaakt. Hieronder volgt een selectie van enkele momenten van die avond.

We hebben een model opgesteld dat aangepast is aan een Brusselse context”, verklaart Barbara Dewulf, Directrice-generaal van Leefmilieu Brussel en verwijst daarbij naar het permanente karakter van de Burgerraad voor het klimaat. Het is immers de bedoeling dat de dynamiek na de verkiezingen voortgezet wordt, onafhankelijk van het resultaat van de verkiezingen voor het huidige politieke team. Dat is ook de wens van Alain Maron, minister bevoegd voor Klimaattransitie, Leefmilieu, Openbare netheid, Participatieve democratie, gezondheid en sociale zaken: “Klimaatuitdagingen houden geen rekening met de verkiezingen (…). We zijn van mening dat een levende participatieve democratie de pijler moet zijn voor een modern  bestuur (…) via dialoog en door ideeën uit te wisselen kunnen we een eerlijk en efficiënt milieubeleid op poten zetten.”

Ans Persoons, staatssecretaris bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, heeft gereageerd op de prioriteit van het advies ‘Anders wonen’. Ze wist ons te vertellen dat het Gewest de GSV (Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening) aan het herzien is om het delen van ruimtes aan te moedigen en de reconversie van gebouwen te waarborgen, twee pijlers waar de Raad zijn schouders onder zet. “We hebben een marge om de renovatie van gebouwen verder te verbeteren en te versnellen (…) en tegenwoordig slopen we om ecologische redenen niet meer. Slopen is namelijk een van de voornaamste oorzaken van de uitstoot van broeikasgassen.” Met betrekking tot de prioriteit “Renoveren met oog voor sociale rechtvaardigheid” hebben twee maatregelen in het bijzonder de aandacht van Alain Maron getrokken. Enerzijds het verbeteren van de Renolution-premie om deze beter af te stemmen op  verschillende inkomens – een voorstel dat de regering aandachtig zal bestuderen – en anderzijds het aanmoedigen van zelfrenovatie, iets wat momenteel een blinde vlek is in het beleid.

Elke Van de Brandt, minister van Mobiliteit, Openbare werken en Verkeersveiligheid, juicht de ambitie om “de stad groener te maken” toe en wees erop dat “iedereen een rol moet spelen in het groener maken van de stad: politici, burgers, activisten …” De minister benadrukte ook de complexiteit van de kwestie: “We kunnen niet meer ruimte creëren, dus moeten we ze op een andere manier gebruiken. In Brussel wordt 70% van de openbare ruimte ingenomen door auto’s, parkeerplaatsen …” De mobiliteitskwestie is dus nauw verbonden met dit probleem, “we moeten de moed hebben om projecten opnieuw onder de loep te nemen”.

Dat is natuurlijk geen uitgebreide antwoord! Het eerste antwoord is politiek en de ministers hebben vooral uitgelegd hoe het burgeradvies in hun competenties en hun toekomstige acties past. In het eerste antwoorddocument staan dus de maatregelen en de beslissingen die genomen worden op de verschillende beleidsterreinen. De burgers wachten nu op preciezere antwoorden die voorstel per voorstel zullen worden gegeven. In die antwoorden zal worden uitgelegd wat de volgende stappen zullen zijn (of zal er verklaard worden waarom er geen rekening zal worden gehouden met bepaalde aanbevelingen). De administraties zullen er tot in april 2024 aan werken (datum van de tweede feedback) onder het toeziend oog van het opvolgcomité dat bestaat uit 10 burgers van de eerste cyclus!